Algemene Voorwaarden IMAGECONTROL - Iris Arickx
September 2018

1. Workshops & cursussen
1.1. Inschrijving
1.1.1. Inschrijving voor een workshop gebeurt via de website www.imagecontrol.be of per e-mail op het e-mailadres info@imagecontrol.be.

1.2. Tarieven
1.1.1. De tarieven voor de workshops zijn in euro en inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
1.1.2. Alle prijzen van de workshops zijn bedoeld voor particulieren. Voor overige bedrijven, instellingen, etc. geldt de offerteprijs, tenzij anders overeengekomen.

1.3. Betaling
1.3.1. Betaling van een workshop dient te gebeuren per overschrijving op rekeningnummer BE39 0004 4753 0819, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Het verschuldigde bedrag dient ten alle tijde voor aanvang van een workshop op rekening van IMAGECONTROL te zijn overgeschreven met vermelding van uw naam, datum en omschrijving van de workshop, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.
1.3.2. Indien de workshop door onvoorziene omstandigheden niet kan doorgaan, wordt de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.

1.4. Annuleren workshop of cursus
1.4.1. Annuleert u meer dan 14 dagen voor de start van de workshop/cursus, om welke reden dan ook, dan krijgt u het inschrijvingsgeld minus € 10,00 annuleringskosten teruggestort.
1.4.2. Annuleert u minder dan 14 dagen voor de start van de workshop/cursus, om welke reden dan ook, zal steeds 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht worden.
1.4.3. Annuleert u 72 uur vóór de aanvang van een workshop/cursus, dan bent u het hele cursusbedrag verschuldigd.
1.4.4. Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren of via mail.

1.5. Aansprakelijkheid
1.5.1. IMAGECONTROL is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na de workshop of consultatie met de opgedane kennis doet.

1.6. Auteursrecht
1.6.1. Zonder schriftelijke toestemming van Iris Arickx – IMAGECONTROL is het niet toegestaan het workshopmateriaal en/of verstrekte documentatie te verveelvuldigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van de deelnemer gebruikt worden.
1.6.2. Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens trainingen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Iris Arickx.

1.7. Geheimhouding
1.7.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar en van de mededeelnemers hebben verkregen tijdens een workshop.

1.8. Bijzondere bepalingen
1.8.1. IMAGECONTROL behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de workshop uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten onverlet.
1.8.2. Wanneer de deelnemer besluit om tijdens de workshop op eigen initiatief te vertrekken, is hij/zij dit verplicht te melden aan Iris Arickx en is restitutie van het cursusgeld uitgesloten.
1.8.3. De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de deelnemers of de gebouwen en/of faciliteiten waar de workshops/cursussen gehouden wordt.

2. IMAGECONTROL consultatie voor particulieren en bedrijven
2.1. Aanvragen
2.1.1. Aanvragen voor een consultatie gebeurt via de website www.imagecontrol.be, per telefoon of e-mail.
2.1.2. Een overeenkomst voor een individueel consult komt tot stand door de aanmelding via de website of via een schriftelijke aanvraag per e-mail of door de aanmelding per telefoon.

2.2. Prijzen
2.2.1. Alle prijzen in de offerte zijn inclusief 21%BTW, tenzij anders vermeld.
2.2.2. Alle reiskosten, alle verblijfskosten en alle onkosten ter plaatse zijn voor rekening van de klant.

2.3. Betaling
2.3.1. Betaling van een consultatie dient te gebeuren per overschrijving op rekeningnummer BE39 0004 4753 0819, tenzij expliciet anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen.
2.3.2. Bij aanvang van een consultatie dient een voorschot betaald te worden van 50% van het totaal overeengekomen bedrag, hetzij via overschrijving op rekeningnummer BE39 0004 4753 0819, hetzij contant voor aanvang van de consultatie, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven. Het voorschot dient ten allen tijde voor aanvang van een consultatie betaald te zijn, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven.
2.3.3. Het saldo dient binnen 14 dagen na de facturatiedatum te geschieden door overschrijving op bankrekening BE39 0004 4753 0819
2.3.4. Volgende administratieve kosten worden aangerekend in het geval van niet betaling van de facturen: 5 EUR voor een aanmaningsbrief, 15 EUR voor een ingebrekestelling verzonden aan de klant per aangetekend schrijven. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 12% per jaar.
2.3.5. Indien de factuur na twee aanmaningen niet is betaald, wordt een incassobureau aangesteld.
2.3.6. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
2.3.7. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.

2.4. Annulering consultatie
2.4.1. Indien een consultatie door onvoorziene omstandigheden door IMAGECONTROL niet kan doorgaan, wordt de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.
2.4.2. In geval van annulatie van een consultatie door de opdrachtgever 10 dagen voor de datum van de consultatie, om welke reden dan ook, zal 88 euro in rekening gebracht worden.
2.4.3. In geval van annulatie van een consultatie door de opdrachtgever vanaf 10 dagen voor de datum van de consultatie, om welke reden dan ook, zal steeds 240 euro in rekening gebracht worden, zelfs al wordt er een nieuwe afspraak ingepland.
2.4.4. In geval van annulatie van een consultatie door de opdrachtgever vanaf 72 uren voor de datum van de consultatie, om welke reden dan ook, zal steeds 50% van het totale bedrag van de consultatie in rekening gebracht worden, zelfs al wordt er een nieuwe afspraak ingepland.
2.4.5. Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren of via mail.

2.5. Aansprakelijkheid
2.5.1. IMAGECONTROL is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de opdrachtgever na de consultatie met de opgedane kennis of met het advies doet.

2.6. Auteursrecht
2.6.1. Zonder schriftelijke toestemming van Iris Arickx – IMAGECONTROL is het niet toegestaan de verstrekte documentatie/informatie te verveelvuldigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van opdrachtgever gebruikt worden.
2.6.2. Het maken van geluids- en beeldmateriaal tijdens de consultaties door opdrachtgever en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Iris Arickx.

2.7. Geheimhouding
2.7.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen tijdens een consultatie.

2.8. Bijzondere bepalingen
2.8.1. IMAGECONTROL is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van de informatie.
2.8.2. IMAGECONTROL behoudt zich het recht voor opdrachtgevers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van een consultatie belemmeren of bemoeilijken, de verdere verderzetting van de consultatie te stoppen. Stopzetting van de consultatie laat de verplichting tot betaling van de verplichte consultatiekosten onverlet.
2.8.3. Wanneer de opdrachtgever besluit om tijdens een consultatie op eigen initiatief de consultatie stop te zetten, dan is restitutie van het consultatiegeld uitgesloten.

3. Website
3.1. Auteursrecht
3.1.1. Commercieel gebruik of publicatie van enig item is strikt verboden zonder autorisatie van Iris Arickx-IMAGECONTROL.

September 2018 Algemene Voorwaarden IMAGECONTROL - Iris Arickx
De laatste versie van de Algemene Voorwaarden op de website www.imagecontrol.be is geldig.